Preview

Сельскохозяйственные машины и технологии

Расширенный поиск

Анализ работы автоматизированного агрегата для магнитно-импульсной обработки земляники садовой в полевых условиях

https://doi.org/10.22314/2073-7599-2018-12-5-4-8

Полный текст:

Об авторах

А. Ю. Измайлов
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва
Россия


Д. О. Хорт
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва
Россия


Р. А. Филиппов
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва
Россия


А. И. Кутырёв
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва
Россия


И. Г. Смирнов
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва
Россия


Список литературы

1. Izmaylov A.Yu., Lobachevskiy Ya.P., Smirnov I.G., Khort D.O. Aktual’nyye problemy sozdaniya novykh mashin dlya promyshlennogo sadovodstva [Current problems of designing new machines for industrial gardening]. Sel’skokhozyaystvennyye mashiny i tekhnologii. 2013. 3. 20-­23. (In Russian).

2. Kutyrev A.I., Khort D.O., Filippov R.A., Tsench Yu.S. Magnitno­impul’snaya obrabotka semyan zemlyaniki sadovoy [Magnetic pulse treatment of garden strawberry seeds]. Sel’skokhozyaystvennyye mashiny i tekhnologii. 2017. 3. 29-34. (In Russian).

3. Esitken A., Turan M. Alternating magnetic field effects on yield and plant nutrient element composition of strawberry (Fragaria x ananassa cv. Camarosa). Acta Agric. Scand. 2004. 54(3). 135­-139. (In English).

4. Kulikov I.M., Donetskikh V.I., Upadyshev M.T. Magnitno­impul’snaya obrabotka rasteniy kak perspektivnyy priyem v tekhnologicheskikh protsessakh sadovodstva [Magnetic pulse treatment of plants as a promising method used in technological processes in horticulture]. Sadovodstvo i vinogradarstvo. 2015. 4. 45-­52. (In Russian).

5. Galland P., Pazur A. Magnetoreception in plants. International Journal of Plant Research. 2005. 118(6). 371-389. (In English).

6. Carbonell M.V., Martinez E., Florez M. Biological effects of stationary magnetic field in thistle (Cynara cardunculus, L.). Zemes ukio inzinerija. 1998. Vol. 30. 2. 71-­80. (In English).

7. Kutyrov A.I., Khort D.O., Filippov R.A., Smirnov I.G., Vershinin R.V. Sistema avtomatizirovannogo upravleniya parametrami agregata magnitno­impul’snoy obrabotki rasteniy v sadovodstve [System of automated controlling the parameters of a magnetic pulse unit used for plant treatment in horticulture]. Sel’skokhozyaystvennyye mashiny i tekhnologii. 2018. Vol. 12. 1. 16­-21. (In Russian).

8. Kutyrov A.I., Khort D.O., Filippov R.A. Obosnovaniye parametrov apparata dlya magnitno­impul’snoy obrabotki rasteniy [Determination of the parameters of a unit for magnetic pulse treatment of plants]. Vestnik agrarnoy nauki Dona. 2018. Vol. 1. 41. 32-­38. (In Russian).

9. Khort D.O., Filippov R.A., Kutyrov A.I. Modelirovaniye i analiz konstruktsii tekhnologicheskogo adaptera dlya magnitno­impul’snoy obrabotki rasteniy v sadovodstve [Modelling and design analysis of a technological adapter for magnetic pulse treatment of plants in horticulture]. Sel’skokhozyaystvennyye mashiny i tekhnologii. 2017. 3. 29-34. (In Russian).

10. Brik V.S., Tsymbal A.A., Shagin G.A. Osnovnyye razmerno­vesovyye kharakteristiki zemlyaniki [Main size and weight characteristics of strawberries]. Plodovodstvo i yagodovodstvo nechernozemnoy polosy. 1973. Issue VIII. 133-140. (In Russian).

11. Khort D.O., Filippov R.A., Kutyrov A.I. Roboto­tekhnicheskoye sredstvo c modulem magnitno­impul’snoy obrabotki rasteniy v sadovodstve [Robotic tool with a magnetic­pulse unit for plant treatment in horticulture]. Mekhatronika, avtomatika i robototekhnika. 2017. 1. 28-­30. (In Russian).

12. Dospekhov V.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul’tatov issledovaniy) [Field experiment methodology (with basics of statistical processing of research results)]. Moscow. Kolos. 1985. 336. (In Russian).


Рецензия

Для цитирования:


Измайлов А.Ю., Хорт Д.О., Филиппов Р.А., Кутырёв А.И., Смирнов И.Г. Анализ работы автоматизированного агрегата для магнитно-импульсной обработки земляники садовой в полевых условиях. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2018;12(5):4-8. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2018-12-5-4-8

For citation:


Izmaylov A.Yu., Khort D.O., Filippov R.A., Kutyrev A.I., Smirnov I.G. Operation Analysis of Automated Unit for Magnetic Pulse Treatment of Garden Strawberry. Agricultural Machinery and Technologies. 2018;12(5):4-8. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2018-12-5-4-8

Просмотров: 568


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7599 (Print)